Opties


Klimaatpositief
Wij berekenen voor u de resterende CO2-uitstoot van uw totale organisatie. Dan vertalen we die naar kosten voor CO2-compenserende bosaanplant en bosherstel op basis van CO2-neutraliteit en € 10,-- per ton. Het daaraan verbonden bedrag gebruikt DMF – na overleg met u als deelnemer – voor uitbreiding van een concreet duurzaam en integraal klimaatproject in een ontwikkelingsland. In deze projecten wordt extra CO2 vastgelegd of CO2-uitstoot voorkomen. Gekozen kan worden uit meerdere projecten.

In samenspraak met de deelnemer kan eventueel extra gedoneerd worden om ook andere millenniumdoelen te verwezenlijken.


Millenniumpositief
Als deelnemer kiest u een millenniumproject uit dat bij uw eigen organisatie past. DMF zorgt namens u als deelnemer, voor een correcte besteding van de gelden aan dit project. De kosten in ontwikkelingslanden zijn relatief laag, waardoor we met beperkte middelen een maximaal effect kunnen bereiken. Veel meer dan je met hetzelfde geld in Nederland zou kunnen doen.

In samenspraak met u kan eventueel extra gedoneerd worden om ook maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Op basis van de berekende gegevens en informatie, maakt DMF vrijblijvend een offerte en/of samenwerkingsvoorstel. Vervolgens sluiten we, conform uw uiteindelijke wensen, een intentieovereenkomst af. Deze geldt in beginsel voor een nader overeen te komen minimumperiode. Na één jaar vindt een evaluatie plaats, zodat u dan kunt bepalen of voortzetting gewenst is.

Jaarlijks verzorgt DMF de met u afgesproken compensatie / millenniumdoelen tegen het berekende of overeengekomen bedrag, op basis van actuele bedrijfsgegevens en/of wensen. Jaarlijks ontvangt u een ‘Verklaring van CO2-Compensatie en /of Millennium commitment". PUM, het samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ en VNO-NCW, verricht namens DMF het onafhankelijke veldbezoek met outputcontrole.

De verklaring kunt u gebruiken voor uw milieu- of duurzaamheidverslag. De verklaring geeft aan welke projecten zijn gefinancierd uit uw bijdrage en waar deze in de wereld zijn uitgevoerd. Verder informeren wij u regelmatig over ontwikkelingen binnen het project.
Aanvullend kunnen wij desgewenst alle informatie (laten) verzorgen die nodig is voor betrokkenheid en bewustwording van uw achterban.

Kostenberekening 
DMF werkt met Millenniumpartners die bereid zijn voor charitas tarief diensten te verlenen. Daarom gebruikt DMF maximaal 15% van uw bijdrage als bureau- en programmakosten. Deze bijdrage besteedt DMF aan het werven van nieuwe Millenniumpartners en het uitdragen van haar visie.

Verantwoording

  • U krijgt een ‘Verklaring van CO2-Compensatie en /of Millennium commitment".
  • U krijgt als deelnemer jaarlijks een accountantsverklaring. Daarin ziet u of / dat uw bijdrage correct is besteed.
  • Ook moet uit de accountantsverklaring blijken dat de kosten van de DMF-organisatie (conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF) binnen redelijke grenzen zijn gebleven.

 

Terug naar boven