TearIndia (Tear)

  • Type: Klimaat
  • Millenniumdoel: 1, 4 en 7


Rampenbestrijding: voorkomen is beter dan genezen


OverstromingBihar (India) word steeds frequenter en zwaarder getroffen door overstromingen. In de periode van augustus tot oktober 2007 werden 15 miljoen mensen getroffen door een watersnood. De ramp verwoestte 1 miljoen hectare agrarisch land (ongeveer 30% van de oppervlakte van Nederland) en 14.000 huizen, terwijl nog eens 44.000 huizen beschadigd werden. In de eerste week van de overstroming vielen 91 doden in Bihar. Duizenden zonder permanent mensen moesten maandenlang onderdak buiten overleven. Overbevolking, extreme armoede, ontbossing en klimaatverandering zullen de komende jaren rampen blijven veroorzaken en waarschijnlijk verzwaren.

Tear-partner EFICOR heeft in de laatste jaren succesvol bijgedragen aan rampenbestrijding. De dorpen waar EFICOR haar projecten heeft uitgevoerd, hebben minder ernstige gevolgen ondervonden van de overstroming en hebben zelfs buurdorpen kunnen helpen. Alarmeringssystemen, vluchtroutes en boten hebben de impact van de ramp verzacht. Een lokaal noodhulpfonds kon gebruikt worden om eten te kopen voor getroffen buurdorpen. Schuilplaatsen hebben huisvesting geboden aan tientallen gezinnen van wie de huizen ondergelopen waren. EFICOR kon de ramp van 2007 niet voorkomen, maar heeft wel bijgedragen aan het verminderen van de gevolgen in het projectgebied.

Probleem
Bihar – een van de armste staten van India - is bekend om haar overstromingen. Als gevolg van de overstromingen van 1996 overleden 207 mensen. In 1999 raakten 800.000 mensen ontheemd als gevolg van een watersnood. In 2001 waren dat er zelfs 8 miljoen. De overstromingen van 2007 waren de grootste sinds mensen heugenis. Zij troffen 15 miljoen mensen. De grote impact van overstromingen in Bihar kan verklaard worden door overbevolking, ontbossing in het naastgelegen Nepal, slecht watermanagement, (extreme) armoede en klimaatverandering. Verdere opwarming van de aarde zal mogelijk in de toekomst nog extremer weer brengen in Bihar, waardoor overstromingen verder zullen verergeren.

De (micro) aanpak
Tear-partner EFICOR heeft de laatste drie jaar succesvolle projecten opgezet met als doelstelling: het weerbaar maken van gemeenschappen in overstromingsgevoelige gebieden in Bihar, zodat zij minder zwaar getroffen worden in tijden van extreme regenval. Deze projecten worden uitgevoerd in het district Madhubani. Dit is een van de meest overstromingsgevoelige districten. Madhubani heeft elk jaar tijdens de moesson te lijden onder wateroverlast. De overstromingen zijn meestal het gevolg van enorme hoeveelheden regenwater die worden aangevoerd vanuit het aangrenzende Nepal (de Himalaya) via de rivieren Kosi, Bhadrak and Ganga. Ook dit jaar was Madhubani een van de zwaarst getroffen districten.

Gemeenschappen in Madhubani worden sinds 2004 door EFICOR getraind om eerste hulp te bieden, dijken te controleren, een reddingsbrigade op te zetten en evacuatieplannen op te stellen. Dit soort projecten gericht op preventie wordt steeds vaker opgezet om de kwetsbaarheid van (arme) gemeenschappen voor natuurrampen te verkleinen.

WaterpompRelatief kleine voorzieningen kunnen mensenlevens redden, maar dragen bovendien bij aan de zelfredzaamheid van de mensen. De aanleg van verhoogde waterputten zorgt ervoor dat in geval van rampen de gemeenschap niet afhankelijk is van waterdistributie door overheid of NGO’s. Schuilplaatsen (dorpsgebouwen op terpen) creëren een veilige plaats voor onderdak, zodat mensen niet buiten hoeven te overnachten. Vluchtroutes zorgen ervoor dat ook zwakke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen en gehandicapten) op tijd een veilige toevlucht kunnen vinden. Het opzetten van een lokaal noodhulp fonds – waaraan mensen zelf bijdragen - zorgt ervoor dat in geval van nood op dorpsniveau financiën voorhanden zijn om voedsel te kopen. De neerslachtigheid die bij veel mensen in Bihar leeft, kan omgekeerd worden in de overtuiging zichzelf te kunnen redden. Dit leidt tot duurzame gemeenschappen die zich gezamenlijk inzetten in de strijd tegen het oprukkende natuurgeweld.

Het project is opgezet vanuit een ontwikkelingperspectief. Tear en EFICOR zijn actief in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking en geloven dat er een verband tussen beide bestaat. De doelstelling is om noodhulp, wederopbouw en ontwikkelingshulp met elkaar te verbinden om zo uiteindelijk bij te dragen aan armoedebestrijding. Tear-partner EFICOR besteedt daarom in dit project ook aandacht aan andere (structurele) oorzaken van armoede zoals analfabetisme en onvoldoende inkomen. Het project omvat onder andere de volgende activiteiten:
  1. Trainingen op het gebied van rampenbestrijding
  2. Distributie van 50 noodhulpkoffers (luidspreker, zaklantaarn, zwemvesten etc) en 10 boten;
  3. Aanleg van 15 verhoogde waterpunten, 4 schuilplaatsen en enkele vluchtroutes;
  4. Training van de bevolking in het benaderen van de overheid en het bepleiten van eigen belangen (advocacy).
  5. Alfabetiseringscursussen
  6. Training in alternatieve vormen van inkomensverwerving, zoals melkveehouderij en viskwekerij;

Participeren
EFICOR breidt haar activiteiten uit naar 50 nieuwe dorpen. Deze worden bewoond door Dalits: mensen uit de laagste kaste, die (nog steeds) onderdrukt en achtergesteld worden vanwege hun afkomst. De projectactiviteiten lopen tot 2011.
Met een bijdrage van € 35 helpt u via DMF één Dalitgezin om weerbaar te worden. Om een hele Dalitgemeenschap (ongeveer 200 families) goed voor te bereiden op overstromingen is € 6.500 nodig. Het totale project maakt mogelijk dat u samen met DMF en onze partner Tear zorgt voor het veiliger en meer weerbaar maken van 50 basisgemeenschappen in overstromingsgevoelige gebieden in Bihar. Uw financiële bijdrage zorgt ervoor dat bij een volgende ramp de 50 gemeenschappen meer zelfredzaam zijn en hulp aan anderen kunnen bieden in plaats van afhankelijk te zijn van noodhulp.

Verantwoording
Tear heeft een zeer goede relatie met EFICOR opgebouwd over een periode van twintig jaar. EFICOR is een gerespecteerde organisatie in India – participeert in overheidsorganen op nationaal niveau – en heeft aangetoond op een verantwoorde manier projecten uit te voeren. Tear en EFICOR hebben beide ervaring opgedaan met dit type projecten. Beide organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Tear is CBF- en ISO-gecertificeerd en heeft haar eigen projecttoetsing-, monitoring- en evaluatiesysteem.