Millenniumpartner


Deelnemers aan de diensten en projecten van de Dutch Millennium Foundation mogen zich Millenniumpartner noemen. Het logo van Millenniumpartner verbindt DMF, de ontwikkelingsorganisaties en uw bedrijf aan elkaar.


MillenniumpartnerU kunt het logo – onder voorwaarden – gebruiken als illustratie van uw verantwoord handelen. Bruikbaar op briefpapier, borden en andere communicatiemiddelen.

Overzicht deelnemers
De volgende organisaties, bedrijven en overheden nemen deel aan projecten en activiteiten van de DMF:

Gemeente Assen

De gemeente Assen doet mee aan het project Samboja Lestari van de stichting Borneo Orangutan Survival in Indonesië. Met dit project worden lang ontboste en tot grasland geworden gebieden herbebost. Door deel te nemen aan dit project draagt de gemeente bij aan twee millenniumdoelen: het bestrijden van honger en armoede en het vergroten van het aantal mensen in een duurzaam leefmilieu.

Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg doet mee aan het project Samboja Lestari van de stichting Borneo Orangutan Survival in Indonesië. Met dit project worden lang ontboste en tot grasland geworden gebieden herbebost. Door deel te nemen aan dit project draagt de gemeente bij aan twee millenniumdoelen: het bestrijden van honger en armoede en het vergroten van het aantal mensen in een duurzaam leefmilieu.

Kiekshop

In Assen is de kringloopwinkel Kiekshop actief. Zij steunen door hun activiteiten het hulpverleningswerk in Roemenië. Dat wordt uitgevoerd door de Stichting Hulpverlening Broederschap Roemenië in Assen. Al sinds 1991 is deze stichting werkzaam in scholen, klinieken, kerken, dorpen en zijn er tientallen vrachtwagens met hulpgoederen verstuurd.

NAA

Het Noordelijk Akoestisch Adviesburo verricht werkzaamheden op het gebied van industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai, ruimtelijke ordening, geluidsmonitoring, bouwakoestiek, arbeidsplaatslawaai en trillingsonderzoek. Per vakgebied is meer informatie beschikbaar op hun website. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor onze omgeving en de zorg voor de wereld is het NAA millennium partner van de DMF.

Typekamer

De Typekamer ondersteunt de DMF met het secretariaat als Millenniumpartner.

Wrep it (IT-professionals)

Wrep is een klein en flexibel bedrijf dat actief is met het ontwikkelen van websites en het meedenken met de klant. Het bureau heeft ervaring van webshops tot aan netwerksites en wil elke dag haar christelijke identiteit uitstralen. Dat gebeurt op een praktische manier, ook door initiatieven als DMF te ondersteunen. Door haar houding wil Wrep it mensen en organisaties uitdagen ook na te denken over hun rol in de samenleving en onze wereld.

Noorderstaete rentmeesters

Raadgevend en gespecialiseerd rentmeesterkantoor dat vanuit haar christelijke identiteit invulling wil geven aan "goed rentmeesterschap". Noorderstaete rentmeesters is namens een zeer diverse groep opdrachtgevers actief op het gebied van taxatie, aankoop, beheer en verkoop van landelijk vastgoed. In toenemende mate worden werkzaamheden verricht in de overgang naar het stedelijk gebied.

BPA Project & Advies

BPA Project & Advies is een project- en adviesbureau voor overheid en bedrijfsleven. Specifieke aandachtsvelden zijn o.a.: Duurzaamheid/MVO, Energiebesparing & Duurzame Energie, Klimaatbeleid, Afval en Duurzaam Bouwen. De dienstverlening van BPA Project & Advies betreft ondermeer project- en programmamanagement, projectontwikkeling, strategische (beleids)advisering en - niet onbelangrijk - begeleiding in de vertaalslag naar de praktijk.

CFO-MKB

CFO-MKB

Een onafhankelijke, deskundige partij met een helikopterview op financiële en bedrijfsecominische zaken. CFO-MKB vertaalt complexe materies in een helder plan van aanpak en is een betrouwbare schakel tussen haar klanten en financiële dienstverleners. CFO-MKB zet verbetering van het rendement centraal, zonder daarbij de risico's uit het oog te verliezen. In welke fase de organisatie zich ook bevindt; CFO-MKB biedt oplossingen.

Communicareful

Communicareful

Advies- en projectbureau voor maatschappelijk betrokken communicatie en marketing, training en coaching, interim- en projectmanagement. Praktische adviezen en effectieve aanpak van: strategie (intern en extern), begeleiding (maatwerk), uitvoering (projecten en / of beleid). Zorgvuldige communicatie is de basis voor begrip en vertrouwen tussen zenders en ontvangers van informatie. Communicareful heeft jarenlange ervaring met profit en nonprofit organisaties.

Fontijn & Partners

Fontijn & Partners

Een klein maar fijn bureau, gericht op communicatie, marketing en organisatie, gevestigd in Smilde. De werkzaamheden omvatten een breed terrein, waarbij de specialisatie ligt op het gebied van de grafische vormgeving. Voor Fontijn is dat de basis van bijna alle communicatie, vooral wanneer er gewerkt dient te worden vanuit een duidelijke visie.

Windesheim

Windesheim

Als brede instelling voor hoger onderwijs is Windesheim een maatschappelijke onderneming. De hogeschool vormt een gemeenschap waarin actieve en deskundige mensen elkaar ontmoeten. Windesheim is een innovatief kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals.

Datas Kantoor Kompleet

Datas Kantoor Kompleet is een groothandel in kantoorinrichting, kantoorbenodigdheden, computersupplies en kantoormachines. Datas levert een breed scala producten en diensten aan bedrijven, instellingen en overheid in Noord Nederland.
Datas wil vorm en inhoud geven aan maatschappelijke betrokkenheid, dichtbij en ver weg. Daarom is Datas Kantoor Kompleet Millenniumpartner.

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)

DeWMD levert drinkwater aan ruim 450.000 klanten in Drenthe. Het lijkt zo vanzelfsprekend schoon water uit de kraan. Maar niet overal en niet voor iedereen. 40% van onze wereldbevolking heeft geen schoon water of moet het doen zonder sanitaire voorzieningen. De WMD werkt aan oplossingen en zet zich in voor waterprojecten in Indonesië. Maatschappelijk betrokken ondernemen met concrete resultaten.

Administratiekantoor W.B. Hogendorf

Administratiekantoor W.B. Hogendorf

Als ondernemer wilt u zich kunnen concentreren op de essentie van uw werk; de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming. Daarom wilt u er zeker van zijn dat de administratie van uw onderneming in goede handen is.
Administratiekantoor W.B. Hogendorf geeft u die zekerheid. En zelfs veel meer dan dat.
Wij zorgen voor een correcte verzorging van uw administratie en jaarrekening en fiscale aangiften.
Daarnaast proberen wij u met duidelijke en realistische adviezen bij te staan.

Bakkerij Bart

Bakker Bart in Hoogeveen

Als ondernemers van de Bakker Bart in Hoogeveen willen wij ons niet alleen optimaal inzetten voor onze klanten, maar zien wij het daarnaast als onze roeping om te zien naar onze naasten die het minder goed hebben dan wij. Daarom steunen wij de DMF van harte.
We doen dit ondermeer door van elke verkochte kop fair trade koffie 10 cent aan DMF te schenken.

Thrimax

ThrimaX IT

ThrimaX IT is een onderneming gevestigd in het noorden van het land. Wij zijn een enthousiast team van ervaren systeemontwikkelaars. ThrimaX IT heeft ruime ervaring  op het gebied van pensioenen, verzekeringen en financiële administratie. Thrimax IT wil maatschappelijk betrokken zijn en blijven. Daarom zijn wij partner van de Dutch Millennium Foundation en sponsor van de boksvereniging Assen.


GKV

We dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor onze (verre) medemens in nood. Daarom doet Gkv het Lichtpunt als antwoord op de Micha oproep mee aan het Tear drinkwater- en sanitatieproject in Ethiopië.


Jongsma

Als installatieburo zijn we de klant graag van dienst. Ons werk zet je wel aan het denken als je beseft hoe anderen in ontwikkelingslanden van weinig en vervuild water moeten leven! Daarom doet Jongsma installatieburo via DMF mee aan het Tear drinkwater- en sanitatieproject in Ethiopië.


Gereformeerde Basisschool Johannes Calvijn

“Voor kinderen door kinderen”.  Als school vinden we het belangrijk dat we wat doen voor onze naaste. We sparen voor 3 weeshuizen in Kenia van de stichting Spirit of Faith. Elke euro die we sparen levert in Kenia 1 stuk zeep en toegang tot 2 liter schoon drinkwater op. Door dit project willen we de kinderen  bewust maken van het waterverbruik hier in Nederland.en de waterschaarste in Kenia.

Clecom

clecom denkt met u mee en helpt bij de bedrijfskundige aanpak van uw probleem of doelstelling. Daarbij kan ICT ingezet worden als onderdeel van de oplossing, maar is de organisatorische (her)inrichting minstens zo belangrijk voor het halen van uw doel.clecom heeft jarenlange ervaring met het ICT-management binnen onderwijsinstellingen en weet daarom wat er speelt. Voor welke uitdagingen het onderwijs staat. En hoe daar op een goede manier ICT-middelen kunnen worden ingezet.clecom draagt DMF een warm hart toe en ondersteunt in ICT en vormgeving.

Emergo Systems

Emergo Systems is een organisatie die op het gebied van Werk en Inkomen organisaties adviseert over het automatiseren van cliëntprocessen. COMPAS, onze bedrijfsbrede softwareoplossing voor mensontwikkeling, is de spil binnen onze dienstverlening. Onze klanten hebben als taak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk te krijgen, dat kan middels opleiding, scholing, werkervaring of een financieel rugzakje. In Nederland hebben wij dergelijke voorzieningen over het algemeen goed geregeld. In het Afrikaanse continent is veelal niets geregeld. Emergo Systems ondersteunt daarom het werk van Ria Fennema van Spirit of Faith. Specifiek sponsort Emergo Systems 16 Kenianen die willen starten met hun eigen handel of bedrijfje, zodat ze daarmee uiteindelijk kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte.

Touché concept & copy

Touché concept & copy in Groningen schrijft informatieve en wervende teksten voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. In dit creatieve proces vormt maatschappelijke relevantie van onderwerpen een belangrijke inspiratiebron. Voor de meeste opdrachtgevers van Touché is duurzaamheid gelukkig steeds hoger op de agenda komen te staan. Touché staat achter de missie van DMF, in het bijzonder waar het de vergroting van bewustwording en draagvlak betreft. Immers, goede communicatie schept daartoe de voorwaarden.

Geersing Financieel Advies

Geersing Financieel Advies is een klein kantoor, gespecialiseerd in financiële planning, pensioen en hypotheken. Ons uitgangspunt is binding! Dit doen we vanuit waarden die door onze christelijk-sociale wortels bij ons passen. Waarden als respect, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Daarmee is de link met de doelstelling en missie van DMF snel gelegd.