Akkoord van Schokland  


De Nederlandse regering wil voor het behalen van de internationale Millennium Ontwikkelingsdoelen in 2015 de huidige achterstanden verminderen. Dit is verwoord in het coalitieakkoord. Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft namens zijn collega’s de regie over het behalen van de doelstellingen. Naast een kabinetsbrede inzet, wil de minister daar de samenleving bij betrekken.

Daarom is op 30 juni 2007 de manifestatie het Akkoord van Schokland georganiseerd. Veel bedrijven, organisaties, instellingen, particulieren én ministers / staatssecretarissen ondertekenden het Akkoord van Schokland. Hierin staan concrete afspraken of plannen voor hun (eigen of gezamenlijke) inzet voor één of meer millenniumdoelen.

  • De Dutch Millennium Foundation helpt uw organisatie verder vorm te geven aan de uitdagingen van het Akkoord van Schokland.

8 Millenniumdoelen
De afspraken die op het voormalige eiland Schokland (Noordoostpolder) werden gemaakt, zijn gebaseerd op de internationale Millennium Ontwikkelingsdoelen. In 2000 spraken regeringsleiders van 189 landen af om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Zij spraken af, er aan bij te dragen dat in 2015:

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.
Halvering van het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan een dollar per dag. Halvering van het aantal mensen dat honger lijdt.

2. Alle jongens en meisjes naar school gaan.
Wereldwijd gaan ruim 100 miljoen kinderen niet naar school. Het meerendeel daarvan zijn meisjes.  

3. Mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben.
Stimuleer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen voor jongens en meisjes in het basis- en middelbaar onderwiijs, bij voorkeur al te realiseren in 2005.

4. Kindersterfte sterk is afgenomen.
Vermindering van de kindersterfte in ontwikkelingslanden met tweederde ten opzichte van 1990. 

5. Er minder vrouwen sterven door zwangerschap.
Verlaging van de moedersterfte met driekwart ten opzichte van 1990. 

6. De verspreiding van ziektes als aids en malaria is gestopt.
Aan (de verspreiding van) HIV/aids, malaria en andere (armoede)ziekten wordt een halt toegeroepen. 

7. Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu.
Halvering van het aantal mensen dat niet beschikt over veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. 

8. Er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp is.
Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelsstysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden. 

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is, dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. En dat Nederlandse organisaties daar het nodige aan bijdragen.